Өз макалаңарды редакциялоо боюнча кеңештер

Журналисттердин көбү тексттериндеги фактылык, грамматикалык жана орфографиялык каталарды дайым эле байкай беришпейт. Редакцияда редактор жана атайы корректор бар болгондо...
Рубрикасыз